XL CONCURS DE FOTOGRAFIA“ENRIQUE ESCRIG”SANT SEBASTIÀ 2024

El concurs de fotografia “Enrique Escrig – Sant Sebastià 2024” es promou per l’Ajuntament de
La Vilavella, amb la finalitat de donar a conéixer i promocionar les Festes de Sant Sebastià.


Podran participar tots els fotògrafs, professionals o amateurs, residents en territori nacional a
excepció dels membres del jurat.


Les fotografies deuran ser inèdites en aquest concurs i no haver sigut premiades en altres
concursos d’àmbit provincial o nacional. Per la qual cosa l’autor deurà presentar firmada una
Declaració jurada, segons model Annex II, en què es manifeste que les obres presentades no són
còpia d’altres, ni han estat seleccionades ni publicades en cap altre certamen, concurs o mitjà de
difusió.

BASES DEL CONCURS PDF

COMPARTIR NOTÍCIA