Avís legal

1.Introducció

Mitjançant el present, l’Ajuntament informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet de l’Ajuntament de la Vilavella. En particular, informa i regula l’accés i ús dels següents llocs web: Portal d’Internet

De conformitat amb l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, s’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic, en aquest cas https://lavilavella.com/es/ (així com, qualsevol dels seus subdominis, microsites i / o aplicacions mòbils) la titularitat correspon, en aquest cas, a l’Ajuntament de la Vilavella, el qual permet l’accés a través d’internet a la informació publicada ia la seu electrònica https: / /lavilavella.sedelectronica.es/info.8

 

seu electrònica

 

De conformitat amb l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, a l’adreça (URL) https://lavilavella.sedelectronica.es/info.8 s’ha ubicat a Internet la seu electrònica de l’Ajuntament de la Vilavella.

 

La seu electrònica de l’Ajuntament és l’adreça electrònica disponible a través de la qual els ciutadans accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració correspon a l’Ajuntament en l’exercici de les seves competències.

La seu electrònica és, en general, de lliure accés i no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre de la persona usuària. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l’accés a algunes àrees i serveis de la seu electrònica poden estar subjectes a condicions específiques d’autenticació que queden establerts en la informació de detall corresponent a cada servei en particular.

Aquesta seu electrònica permet realitzar actuacions, procediments i serveis que requereixin l’accés electrònic a través d’Internet dels ciutadans als serveis públics de l’Ajuntament de la Vilavella de forma segura, eficaç i amb l’accessibilitat i qualitat requerides.

És per això que, es recomana que abans d’iniciar la navegació, llegiu atentament el present ‘Avís Legal’.

 
2.Carácter de la informació publicada al Portal

Les informacions ofertes mitjançant aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

L’Ajuntament de la Vilavella procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i

corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, l’Ajuntament de La Vilavella no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

 

La informació continguda en el portal pot ser modificada i actualitzada per l’Ajuntament de la Vilavella, sense necessitat d’avís previ, tant pel que fa al seu contingut com al seu disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin d’aplicació.

 
Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través del mateix no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

L’Ajuntament procura que la informació sigui exacta i precisa, i procediran a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecten. L’Ajuntament de La Vilavella no pot garantir la inexistència d’errors, ni que el contingut de la informació es trobi, permanentment, actualitzat.

 

3. Condicions i termes generals d’ús del Portal

 

Per l’accés, navegació pel Portal d’Internet de l’Ajuntament de la Vilavella i / o per la utilització dels serveis inclosos en el mateix, Vè. Adquireix la condició d’Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents condicions i Termes Generals d’Ús i de les condicions particulars, que si escau regeixin la prestació dels serveis que es disposessin en el lloc web, sense perjudici de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des https://lavilavella.com/es/, de les quals no respon l’Ajuntament de la Vilavella.

 

L’Ajuntament de la Vilavella podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d’Ús, així com les condicions particulars, que s’establissin.

En tot cas, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’Ajuntament de la Vilavella ofereix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

 

(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.

(Ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general , contra els drets humans.

(Iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’Usuari no podrà intentar accedir i, si s’escau, utilitzar les claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(Iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’Ajuntament de la Vilavella o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos .

(V) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’Ajuntament de La Vilavella o qualsevol tercer.

(Vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

(Vii) No utilitzar els serveis oferts en el Portal amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per actuar en benefici de persones jurídiques.

 

En cas de contravenir les condicions anteriors, l’Ajuntament de La Vilavella es reserva la facultat i estarà legitimat per bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l’accés i ús del portal i, si escau, per retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja el realitzi al seu exclusiu criteri, ja a petició de tercer afectat o d’autoritat competent.

 

4.Responsabilitat

 

L’Ajuntament de La Vilavella no es fa responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

 

(I) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l’Ajuntament de La Vilavella, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

(Ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(Iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguin atribuïbles a l’Ajuntament de la Vilavella.

(Iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables

a l’Ajuntament de La Vilavella, degudes a l’Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

(V) El Portal de l’Ajuntament de la Vilavella pot contenir enllaços a les seus electròniques d’altres administracions públiques oa pàgines web d’altres òrgans, empreses o institucions, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la recerca d’informació i recursos a través d’Internet . No obstant això, aquestes pàgines no són de la seva titularitat i, per tant, l’Ajuntament de La Vilavella no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguin derivar de l’accés o ús de les mateixes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s’abandona o no el Portal de l’Ajuntament de la Vilavella. En tot cas, en sortir de la direcció https://lavilavella.com/es/, la informació o els serveis als quals s’accedeixi queden fora de l’àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Vilavella.

 
5. Propietat intel·lectual i industrial.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de l’Ajuntament de la Vilavella.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi autorització expressa de l’Ajuntament de la Vilavella.

 
La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquesta seu, atorgada a l’Usuari, es limita a la descàrrega d’aquest contingut i l’ús privat del mateix. De conformitat amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre d’altres, a les següents condicions generals: (a) Que el contingut de la informació no sigui alterat. (b) Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació (c) Que es citi la font i (d) Que es mencioni la data de l’última actualització .