Punts d’Informació Cadastral

Els Punts d’Informació Cadastral són oficines autoritzades per la Direcció General del Cadastre en diferents Organitzacions Públiques i Institucions, fonamentalment en Ajuntaments, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral.

 

En els Punts d’Informació Cadastral vostè podrà obtenir els següents serveis:

• Informació de caràcter general i particular d’immobles.
• Assessorament sobre obligacions amb el Cadastre.
• Notificació per compareixença en procediments cadastrals.
• Servei de consulta lliure i certificació de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
• Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relatiu als immobles de la seva titularitat.
• Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.

 

Més informació