Portal de transparència

Que és el portal?

El Portal de Transparència, d’acord amb allò que s’ha disposat per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, és un instrument que té com a objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

El Portal contindrà tres blocs d’informació, a més aquella altra que l’Ajuntament publique: informació institucional, organitzativa i de planificació; informació de rellevància jurídica i informació econòmica, pressupostària i estadística.

La informació publicada s’ajustarà als principis d’accessibilitat, interoperabilitat i reutilització.

 
 

Llei de transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té com a objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics

La Llei s’aplica a totes les Administracions públiques i a tot el sector públic estatal, així com a altres institucions, com són la Casa de Sa Majestat el Rei, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congrés dels Diputats, el Senat, el Banc d’Espanya, el Defensor del Poble, el Tribunal De Comptes, el Consell Econòmic i Social i les institucions autonòmiques anàlogues, en relació amb les activitats subjectes a Dret Administratiu.

La Llei establix les obligacions de publicació que afecten les entitats públiques per a garantir la transparència en la seua activitat i regula el dret d’accés dels ciutadans a la informació pública.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Gobern  

Regidories i responsables

 

ALCALDESSA:

Dª. CARMEN NAVARRO ROIG

  • Recursos Humans i Urbanisme

 

REGIDORS:

D. DOMINGO RODRÍGUEZ DARÁS

  • Salut i Benestar.

 

Dª.  INMACULADA TRAVER BADENES

  • Educació i Turisme.

 

D.  VICENTE MARTÍNEZ CASINO

  • Ocupació i Serveis

 

D. JOAQUÍN ROMERO TAMARIT

  • Agricultura,  Festa i Esports.

 

D. ABELARDO ZARAGOZA GIMENO

  • Seguretat, Trànsit i Noves Tecnologies