Punt d’Informació Cadastral (PIC) 2017-12-08T11:45:50+00:00

Punt d’Informació Cadastral (PIC)

D’acord amb la Resolució de 28 d’Abril de 2003 (BOE 14 de Maig de 2003) del Director General del Cadastre, es concedix a l’Ajuntament de La Vilavella els següent servicis:

  • Gestió de certificacions sol·licitades.
  • Consulta estadística d’ús.
  • Consulta i Certificació com a PIC.

Els servicis de consulta i certificació estan restringits a l’àmbit nacional.

 

NORMATIVA:

El text refós de la Llei del Cadastre Inmobiliari (TRCLI), aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, definix al Cadastre Inmobiliari com a un registre administratiu dependent del Ministeri d’Hisenda en el que es descriuen els béns inmobles rústics, urbans i de característiques especials. La descripció cadastral dels béns inmobles comprén les seues característiques físiques, econòmiques i jurídiques, entre les quals es troba la localització i la referència cadastral, la superfície, l’ús o destí, la classe de cultiu o aprofitament, la qualitat de les construccions, la representació gràfica, el valor cadastral i el titular cadastral. L’article 51 del TRCLI establix que ténen la consideració de dades protegides el nom, cognoms, raó social, codi d’identificació i domicili dels qui figuren inscrits en el Cadastre Inmobiliari com a titulars, així com el valor cadastral i els valors cadastrals del sòl i, en el seu cas, de la construcció, dels béns inmobles individualitzats.

CONSIDERACIONS:

Requisits de sol·licitud d’informació:

  • En cas de ser el titular: DNI/NIF original
  • En altre cas: Autorització signada del titular i còpia del DNI/NIF del titular

Actualment no s’apliquen taxes a este servici.

Skip to content