Ordenaces generals y fiscals Copy 2020-08-25T11:56:58+00:00

Ordenances vigents en 2017:

Ordenances vigents en 2015:

Ordenances vigents en 2012:

 • Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs locals.
 • Ordenança fiscal nº 6, reguladora de la taxa per prestació de servici de retirada o inmobilització de vehicles, iniciada o completa, de la via pública i la seua subsegüent custòdia.
 • Ordenança reguladora del impost sobre els béns inmobles.
 • Ordenança reguladora del impost sobre activitats econòmiques.
 • Ordenança fiscal del impost sobre el increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 • Ordenança fiscal del impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
 • Ordenança reguladora de la taxa per llicència d’obertura d’establiments.
 • Ordenança reguladora de la taxa de cementeri municipal.
 • Ordenança reguladora de la taxa de clavegueram.
 • Ordenança reguladora de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercancies, materials de construcció, enrunes, tanques, puntals, anelles, andamis, grues i altres instal·lacions anàlogues.
 • Ordenança reguladora de la taxa per entrada de vehicles reservada per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega.
 • Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb quioscos i altres instal·lacions anàlogues.
 • Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic pel mercat extraordinari dels dilluns.
 • Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
 • Ordenança reguladora de la taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública.
 • Ordenança reguladora de la taxa per ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública amb riel·les, pals i palometes.
 • Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de veu pública.
 • Ordenança reguladora de la taxa per assistència a activitats i rebre ensenyament en l’escola infantil municipal.
 • Ordenança reguladora de la taxa per subministrament d’aigua potable.
 • Ordenança reguladora de la taxa per ensenyament en la Casa de Cultura.
 • Ordenança reguladora de la taxa per rebre ensenyament en el gimnàs municipal i locals esportius municipals.
 • Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic mitjançant atraccions de fira, llocs i barraques i altres instal·lacions anàlogues durant la Fira de Sant Sebastià.
 • Ordenança reguladora de la taxa per recollida d’escombraries.
 • Ordenança fiscal reguladora del preu públic per ocupació de la via pública amb cadafals durant la Festa la Vila.
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per otorgament de llicències municipals d’ocupació.
 • Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de servici de piscina.
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per concurrència als procediments de selecció del personal convocats per l’Ajuntament de La Vilavella.
 • Ordenança Municipal de Gestió dels Residus Inerts de la Construcció.
 • Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions d’antenes de telefonia mòbil.
 • Ordenança reguladora del tràfic.
 • Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la utilització del camp de futbol, amb herba artificial.
 • Ordenança reguladora del impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana.
 • Ordenança fiscal reguladora de les taxes per cel·lebració de matrimonis civils en dependències municipals.
 • Ordenança reguladora de les taxes per prestació del servici públic per utilització de instal·lacions esportives.

Arxius:

Skip to content