Consulta prèvia – Prestació Patrimonial

l’ Ajuntament de La Vilavella, té la intenció de crear la “Ordenança Municipal Reguladora de la Prestació Patrimonial de Caràcter No Tributari Derivades de la Gestió dels Serveis Públics d’Abastament d’Aigua Potable i Clavegueram de l’Municipi de La Vilavella”, a fi d’adequar-se la realitat normativa vigent, havent de derogar a l’una l’actual Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa pels Serveis de Proveïment Domiciliari d’Aigües Potables, i procedir a l’actualització de les tarifes de l’actual Contracte de Concessió de el Servei d’Abastament d’Aigua i Sanejament de l’Municipi de la Vilavella d’acord amb la Clàusula 29a de el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

 

Consulta Prèvia Document Oficial

2021-06-02T10:58:11+00:00 02/06/2021|
Skip to content